THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về kết quả cuộc DHVHQT-2015 tại New York

Xin nhấn vào đây đế đọc THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về kết quả cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc tại New York ngày 20/6/2015 ̣(PDF)