Vài hình ảnh của Ban Tổ Chức tại Little Saigon "Tết 2016" khi đi vận động cho kỳ DHVHQT2016