Diễn hành Văn Hóa Quốc Tế kỳ thứ 28 tại New York, 22-6-2013