Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế Lần Thứ 22 -2007 tại thành phố New York

SBTN Clip

Part 1

Part 2

Part3